امروز 28 صفر بزرگترین همایش عزاداری کوپاییان مقیم اصفهان با نام غافله کرامت از میدان احمد آباد تا  ورزشگاه پیروزی برگزار گردید در این مراسم 80 درصد کوپاییهای مقیم اصفهان در غالب هیئت اتباع الحسین (ع) و تمام هیئات مذهبی کوهپایه در این مراسم شرکت کردند

منبع : اخبار بخش کوهپایه mmdhad@yahoo.com |28 صفر هیئت اتباع الحسین کوپاایان مقیم اصفهان1267
برچسب ها : مقیم ,اتباع الحسین ,هیئت اتباع ,مقیم اصفهان ,هیئت اتباع الحسین